Publish Date: 30 January 2018

Akademisyenler için “risk”, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara
uğrama olasılığıdır. Yani risk, bugün için var olmayan ancak gelecekte oluşabilecek beklenmeyen potansiyel problemler, tehditler ve tehlikeler demektir. Birçok şeyi yönetebileceğimiz gibi, riskleri de yönetebilmemiz imkan dahilindedir. Risk yönetimi, iş yapma süreçlerimizde oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin meydana
gelmesini önlemek, geciktirmek ve kaçınılmaz durumlarda etkisini azaltmak olarak tanımlanabilir.
Lojistik sektöründe de risk yönetimi hayati önem taşımaktadır. Çünkü ürünlerin doğru zamanda, doğru
yerde olması kadar güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırılması da oldukça önemlidir. Lojistik sektörü
tehlikeli madde taşınması, ömürlü ürün lojistiği, yılın 365 günü, 24 saat boyunca çalışılması, tedbirsizlik, olası risk
senaryolarının yazılmasındaki eksiklikler ya da ihmaller, tecrübe eksikliği, alt yapı eksikliği gibi sayısız nedenden
dolayı sürekli risk altındadır. Lojistik hizmet sağlayıcıları, faaliyetleri sırasında farklı risk grupları ile karşı karşıya
kalabilmektedirler.

 

Bu riskleri aşağıdaki şekilde gruplamamız mümkündür:

 
  • Finansal Riskler
  • Stratejik Riskler
  • Fiziki Riskler
  • Operasyonel Riskler
  • Tabii Afetler, Kazalar ve Terör Olayları
 

Risklerle başa çıkmanın ilk şartı, risklerin yaratacağı krizlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu da ancak, henüz riskin ortaya çıkmadığı, sorun olmadığı dönemde alınacak tedbirlerle sağlanabilir. Yukarıda sıralanan başlıkların içlerine biraz daha derinlemesine girdiğimizde, finansal riskler başlığı altında likidite yönetimi,
hazine riskleri, kredibilite yönetimi ve kontrat denetimlerini saymamız mümkündür. Değişim yönetimi, politik riskler, müşteri memnuniyeti, e-ticaret lojistiği, birleşme ve satın alma riskleri, marka repütasyonu da başlıca stratejik riskler arasında yer almaktadır. Terörizm ve sabotaj, kargo güvenliği, kargo hasarları, üçüncü şahıslara verilen zararlar, hasar yönetimi, depolama ve elleçleme hasarları, araç güvenlikleri, hava şartları ve iklimsel
problemler fiziki risklerdir. Çalışan uyumluluğu, işe alma, çalışan güvenliği, IT bağlılığı, filo yönetimi, kontrat sorumlulukları, tedarikçi yönetimi, varlıkların kullanımı ve yönetimi, yasalara uyum gibi konular
da operasyonel riskler başlığı altında ele alınmaktadır. Ve tabii ki doğal afetler ve terör olayları da tüm dünyada risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gereken oldukça önemli konular arasındadır.

 

Lojistik firmaları, hizmet alanları için hayati önem taşıyan risk analizi sayesinde, yaptıkları işin risk tablosunu da
netleştirebilmektedirler. Yapılan işte, risk nerede?, Mevcut riskin kontrol edilebilirlik derecesi nedir? İşin kârı ve maliyeti ne kadar? gibi sorulara verilen cevaplar, risk analizini doğru yapabilmeyi ve etkin risk yönetimini sağlayabilmeyi mümkün kılmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıların risk yönetiminde başarılı olabilmesi
için yöneticisinden en atıl durumdaki çalışanına kadar kuralları belirlenmiş, denetlenebilir ve ölçümlenebilir bir sistem kurgulamış olmaları gerekmektedir. Proakjtif ve önleyici yaklaşımın her kademedeki çalışan tarafından benimsenmiş olması da lojistik sektöründe hizmet veren firmalar için bir o kadar kıymetlidir. Tabii ki lojistik sektörünün olmazsa olmazı ve doğru program ile riskin transfer edilmesinin en uygun çözüm yollarından biri
de sigortadır. Doğru risk yönetimi ve sigorta programı lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcıları için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca risk analizi yapabilecek vizyona sahip danışmanlar, uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmış avukatlar lojistik sektöründe risk yönetimi konusunda başvurulabilecek önemli değerler arasında yer almaktadır.